پیامدهای مطلوب و نامطلوب بر رسیدگی‌های کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

3 استادیارگروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه میبد، یزد، ایران

چکیده

از جمله مهمترین پیامدهای منفی و نامطلوب گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات برفرایند دادرسی و رسیدگی های کیفری می‌باشد.«چالش های مرتبط با ایجاد و ارتقاء زیر ساخت های فناورانه لازم»،«ضعف، خلاء و ابهامات تقنینی متناسب با رشد فناوری»، «ضعف دانش تخصصی قضایی پیرامون موضوعات نوین فناوری اطللاعات»؛ «ضعف آگاهی کاربران نسبت به خدمات دادرسی کیفری الکترونیکی»، «دشوار بودن صحت انتساب، قابلیت تحریف، تخدیش و تخریب ادله الکترونیکی»،و... از جمله مهمترین چالش های اصلی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات بر دادرسی کیفری می‌باشد و «ایجاد و بهبود زیرساخت های فناورانه مرتبط»،«تدوین و تصویب قانون جامع دادرسی الکترونیک قضایی» «ضرورت تأمین امنیت داده‌ محور»، «به روزآوری متناسب آموزش ضابطان، مدیران و مقامات قضایی»،«اطلاع رسانی و آموزش عمومی اجتماعی پیرامون خدمات الکترونیک قضایی» و «ایجاد مرکز پایش و پژوهش داده‌های الکترونیک قضایی» از جمله مهمترین راهکارهای علمی و عملی مرتبط با بهبود وضعیت استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات در رسیدگی های کیفری می‌باشد. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای و دیدگاهها ونظرات اندیشمندان حقوقی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطاتبه انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که افزایش سرعت و دقت»، «صحت و کارایی فعالیتهای مختلف قضایی»، «کاهش قابل توجه موارد اطاله دادرسی»، «ساماندهی حجم زیاد پرونده ها و اسناد قضایی»،» مهمترین پیامدهای مطلوب گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات برفرایند دادرسی و رسیدگی های کیفری می‌باشد

کلیدواژه‌ها