نویسنده = عبدالکریم شاحیدر
بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6310-6324

10.30510/psi.2022.354819.3810

محمد میرزائی مهر؛ خیرالله پروین؛ عبدالکریم شاحیدر