نویسنده = رحمت الله امیر احمدی
تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1034-1053

10.30510/psi.2022.355897.3828

سید ابوالفضل حسینی نیا؛ شهرزاد بذرافشان؛ اذر اسکندری؛ رحمت الله امیر احمدی