تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر ، استان گلستان ، ایران

2 گروه جامعه شناسی ،واحدآزادشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،آزادشهر ،ایران .

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد ازاد شهر، دانشگاه ازاد اسلامی. ازاد شهر. ایران

چکیده

هویت به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی است که سرمایه فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین این عوامل در شکل گیری و بازتعریف آن است. این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر هویت ملی جوانان به روش پیمایشی انجام شده است که طی آن 390 نفر از جوانان ساکن مناطق شرق گلستان با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند یافته های پژوهش نشان می دهد میانگین سرمایه اجتماعی و فرهنگی در جامعه مورد مطالعه به ترتیب 3 و 1.55 از 5 است که نشان از سرمایه اجتماعی بالاتر از متوسط و سرمایه فرهنگی ضعیف و پایین تر از حد متوسط است.نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،وجود رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی با هویت ملی و اجتماعی را تایید می کند اما رابطه بین شاخص های سرمایه فرهنگی با هویت ملی تایید نشدکه اساسا می تواند ناشی از ضعف سرمایه فرهنگی موجود در بین جوانان این مناطق باشد. همبستگی بین سرمایه اجتماعی با ا بعاد ملی، مدرن و دینی هویت اجتماعی جوانان، متوسط و مثبت است اما این رابطه با بعد قومی هویت اجتماعی جوانان قوی تر و مثبت تر است.نتایج آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد ،ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری با هویت اجتماعی پاسخگویان دارد نتیجه آن که برای تقویت هویت ملی ضروری است شاخص های سرمایه اجتماعی بویژه عاملیت اجتماعی، احساس امنیت و تحمل تنوع مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها