نویسنده = سمیه رضااوغلی
جرایم سیاسی و مصادیق آن در حقوق ایران و موازین بین المللی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3064-3076

10.30510/psi.2022.361412.3963

سمیه رضااوغلی؛ رضا فانی؛ دادیار هادی