نویسنده = مهدی امیدی ارجنکی
سیاست جنایی ایران با رویکرد حبس زدایی در پرتو قانون کاهش حبس تعزیری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1093-118

10.30510/psi.2023.310154.2460

مهدی امیدی ارجنکی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی