سیاست جنایی ایران با رویکرد حبس زدایی در پرتو قانون کاهش حبس تعزیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران( نویسنده مسئول )

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به آثار مجازات حبس متخلف، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که قانونگذار در کنار سیاست های جرم زدایی و جرم زدایی امروزه، هر یک به نوعی موجب مجازات می شود، حبس را به عنوان یکی از مجازات های اصلی معرفی کرده است از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست حبس زدایی را مورد توجه سیاست جنایی ایران قرار دهد. به همین دلیل، سیاست جنایی ایران، با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال 1399 به این موضوع توجه خاصی نموده است.
روش: تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی و رجوع به منابع فقهی و حقوقی درصدد تبیین رویکرد حبس زدایی سیاست جنایی ایران، در پرتو قانون کاهش حبس تعزیری است.
یافته و نتیجه: نتایج تحقیق نشان از آن داشته که، سیاست جنایی ایران، برابر مبانی مختلفی از جمله مبانی حقوقی، جرم شناختی و حقوق بشری، دست به حبس زدایی در نتیجه تصویب قانون کاهش حبس تعزیری زده است که این موضوع را می‎توان نتیجه عدم کارایی کیفر حبس در نظام کیفری ایران دانست.

کلیدواژه‌ها