نویسنده = محمد احسنی فروز
بررسی تطبیقی تضمین‎ها در معاملات تجاری (حقوق ایران، کامن‎لا و مقررات بین‎المللی)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1671-1688

10.30510/psi.2023.284413.1691

فرهاد رستم شیرازی؛ محمد رضا فلاح؛ محمد احسنی فروز؛ علیرضا آذربایجانی


نقض قرارداد های تجارت در حقوق ایران و بین الملل با چشم انداز به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1275-1295

10.30510/psi.2024.228702.1147

فرهاد رستم شیرازی؛ محمدرضا فلاح؛ محمد احسنی فروز؛ علیرضا آذربایجانی