نویسنده = شهریار نصابیان
تاثیر شوک های قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس (کاربرد مدل SVAR)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3401-3418

10.30510/psi.2023.428441.4397

رضا جوانمردی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده