نویسنده = علی کریمی مله
فراتحلیل ادبیات سرمایه سیاسی در ایران (بازه زمانی دهه‌ی 1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.240081.1197

مجید جودکی؛ علی کریمی مله؛ محمدتقی قزلسفلی