نویسنده = منیژه صدری
روایتی از زمین و سیاست در زمانه پهلوی دوم

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 487-505

10.30510/psi.2023.285126.1847

رضا نژاد نقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری


مطالعه اسنادی جامعه شناسی سیاسی و اجتماعی خراسان در جنگ اول جهانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1088-1101

10.30510/psi.2021.235149.1166

مجید خالق نیا؛ منیژه صدری؛ یوسف متولی حقیقی؛ منیزه کاظمی راشد


روایتی مقایسه ای از زمین و سیاست در دوران حکومت پهلوی دوم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 425-444

10.30510/psi.2021.223856.1128

رضا نژاد نقی؛ معصومه قره داغی؛ ناصر صدقی؛ منیژه صدری