مطالعه اسنادی جامعه شناسی سیاسی و اجتماعی خراسان در جنگ اول جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران(نویسنده مسؤل)

3 گروه تاریخ، واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

چکیده

جنگ جهانی اول اگرچه نتیجة تضاد منافع قدرت‌های بزرگ غربی بود اما دامنة آن محدود به غرب نماند و کشورهای شرقی بویژه ایران را نیز درگیر کرد. هرچند مناطق شمالغرب و غرب ایران صحنه اصلی مداخلات اشغالگران بود اما شمال شرق و شرق کشور نیز از آن مصون نماند. طبیعتاً اولین نتیجة اشغال ایران بروز و تشدید ناامنی در کشور بود. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای، با تکیه بر اسناد معتبر و با رویکردی توصیفی تحلیلی در تلاش است وضعیت اجتماعی-فرهنگی خراسان بویژه شهر مشهد را در سال‌های جنگ جهانی اول بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه امنیت و آسایش مردم خراسان از سوی اشغالگران، اشرار و حتی ادارة عدلیه پایمال شده بود، اما در همان حال رشد و نشر فرهنگ و معارف نه تنها بطور کامل متوقف نشد، بلکه راه خود می‌پیمود و از حرکت باز نایستاده بود.

اهداف پژوهش

تبیین وضعیت امنیتی خراسان در سال‌های جنگ جهانی اول

بررسی فعالیت‌های انجمن معارف خراسان در گسترش علوم و معارف

سوالات پژوهش

وضعیت امنیتی خراسان در سال‌های جنگ جهانی اول به چه شکل بود و متاثر از کدام عوامل بود؟

در فضای آشفته و متشنج جنگ، وضعیت علوم و فرهنگ به چه شکل بود؟

کلیدواژه‌ها