نویسنده = حسن زارعی
ارزیابی برکناری دکتر مصدق از منظر حقوق اساسی مشروطه

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 913-931

10.30510/psi.2023.261163.1383

حسن زارعی محمودآبادی؛ سولماز اشراقی سامانی؛ جواد محمودی؛ علی محمد فلاح زاده


بررسی جایگاه موانع فرهنگی در عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1121-1136

10.30510/psi.2023.313075.2574

رحمان قربانی درزی محله؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ علی محمد فلاح زاده


موانع حقوقی تحقق جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 1000-1023

10.30510/psi.2023.400683.4333

مجید صحرائی اردکانی؛ عبدالرضا برزگر؛ حسن زارعی محمودآبادی


جامعه شناسی تحولات قانونگذاری تفویضی در ایران دوره ی مشروطه(1357-1285)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 141-169

10.30510/psi.2022.236881.1176

سولماز اشراقی سامانی؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ جواد محمودی؛ علیمحمد فلاح زاده


جنبش‌های اجتماعی توانمندسازی حقوقی زنان در ایران معاصر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 116-144

10.30510/psi.2020.113610

رقیه کرمانیان؛ احمد مرکز مالمیری؛ حسن زارعی