بررسی جایگاه موانع فرهنگی در عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد میبد

2 دانشگاه میبد/رئیس دانشکده علوم انسانی

3 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.30510/psi.2023.313075.2574

چکیده

حقوق شهروندی از جمله مسائل مهمی است که ماهیت وجود آن در نسبت با دین و عرف و همچنین چگونگی تحقق آن، موضوع سیاست ورزی در ایران بوده است. با اینحال این امر عمواره با موانع مختلفی روبرو بوده است که از جمله مهمترین آنها، موانع فرهنگی و نسبت و رابطه شهروندان با حکومت و همچنین با همدیگر تعریف شده است. بنابراین موضوع این پژوهش نقش مولفه های فرهنگی در عدم تحقق حقوق شهروندی می باشد. به عبارت دقیقتر دو متغیر فرهنگ و حقوق شهروندی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به این مسئله پاسخ داده شد که چرا حقوق شهروندی مطلوب و قابل قبول در ایران در رابطه با مولفه های فرهنگی تحقق نمی یابد و یا با مشکل مواجه می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل فرهنگی بویژه به شکل فرهنگ سیاسی اجازه شکل گیری و تثبیت حقوق شهروندی را نمی دهد. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه فیش برداری از منابع مختلف کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.

کلیدواژه‌ها