نویسنده = حمیدرضا سعیدی نژاد
تاثیر اصلاحات ارضی بر دگرگونی ساختار طبقاتی در کرمانشاه و ایلام

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1626-1649

10.30510/psi.2022.349718.3670

فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ سیروس محبی