نویسنده = مهدی زارع
بررسی قدرت اثباتی شهادت شهود در تعارض با اسناد

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4239-4253

10.30510/psi.2022.360295.3919

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


اعتبارسنجی شرط سلب حق عزل وکیل در وکالت راجع به دعاوی ومحاکمات

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5934-5945

10.30510/psi.2022.357962.3884

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


ارزهای دیجیتال از منظر فقه، با تأکید بر استخراج، معاملات و مشروعیت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3345-3363

10.30510/psi.2022.352055.3743

نرجس‌خاتون محبی پور؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی؛ بابک خسروی نیا


بررسی آثارشرط وکالت درقراردادهای مبتنی بربیع .......

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 442-455

10.30510/psi.2022.304958.2308

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


امکان سنجی تعارض اسناد رسمی با عادی از حیث توان اثبات اسناد عادی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 474-489

10.30510/psi.2021.275145.1575

یاسر اینالو؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


ایجاب و قبول در تجارت الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2021.249488.1280

محمد صحرائیان؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1054-1071

10.30510/psi.2021.275131.1576

علی اکبر جسمانی؛ بابک خسروی نیا؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی