نویسنده = زکیه محمدی
تاثیر اقتصاد به عنوان یکی از اصول حاکم بر روابط زوجین درطلاق

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 486-500

10.30510/psi.2022.250676.1293

زکیه محمدی؛ فهیمه ملک زاده؛ یونس واحد یاریجان