نویسنده = محمدقربان کیانی
واکاوی دیدگاه های دگراندیشان دینی دوره پهلوی اول و نقش حکومت در گسترش آن در سطح جامعه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1082-1096

10.30510/psi.2022.327510.3039

علی حیاتی؛ محمدقربان کیانی؛ کیوان شافعی؛ سید محمد شیخ احمدی


واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 27-53

10.30510/psi.2022.265501.1427

محمدقربان کیانی؛ علی حیاتی؛ کیوان شافعی؛ سید محمد شیخ احمدی