نویسنده = هادی صداقت
تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 611-626

10.30510/psi.2021.265859.1435

هادی صداقت؛ اسماعیل عبدالهی؛ علی جمادی