نویسنده = مریم نقدی دورباطی
مبانی کیفر گذاری سرقت های تعزیری مبتنی بر سیاست جنایی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 179-191

10.30510/psi.2022.302335.2225

سروش مالکی زاده؛ رشید قدیری؛ مریم نقدی دورباطی


سیاست جنایی تقنینی حاکم بر کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3177-3188

10.30510/psi.2023.278086.1622

سروش مالکی زاده؛ رشید قدیری؛ مریم نقدی دورباطی


معیارهای کیفرگذاری هدفمند سرقت‌های تعزیری در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 515-535

10.30510/psi.2021.277715.1615

سروش مالکی زاده؛ رشید قدیری؛ مریم نقدی دورباطی