نویسنده = امیر محمدی نژاد
تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 267-285

10.30510/psi.2022.277924.1618

آزاده شهبازیان؛ سید یعقوب زراعت کیش؛ امیر محمدی نژاد