تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق، به بررسی تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی خواهیم پرداخت. بدین منظور، از داده‌های سری زمانی بانک مرکزی ایران در دوره 1397-1364 (2018-1985) استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق عبارتند از متغیر نرخ ارز سایه ایی(E ، شاخص بازاربورس شرکتها (IS) ، شاخص قیمت موادغذایی(PF) و متغیر وابسته در این پژوهش متغیرQ توبین است. بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای آزمون‌های اقتصادسنجی با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews و Microfit، آزمون‌های هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس و ARDL، نتایج نشان می‌دهند که در بلندمدت، اعتبارات پرداختی(CR) بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت ومعناداری دارد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که در بلندمدت شاخص بازار بورس شرکت ها (SI) بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد. در مورد سایر متغیرهای تجاری نتایج تحیل نشان می‌دهندکه در بلندمدت، متغیر مستقلY (ارزسایه ایی) در تحت تأثیر قراردادن متغیر وابسته Q توبین در سطح 10% ، به لحاظ آماری معنادار نیست (Prob.<0.1). و همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد ، نرخ بهره (R) در بلندمدت، بر متغیر وابسته Q توبین تأثیر منفی دارند و متغیرهای شاخص قیمت موادغذایی(PF) وصادرات بخش کشاورزی ( EX) بر متغیر وابسته Q توبین تأثیر مثبت دارند. همچنین در روند کوتاه مدت نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که در بلندمدت اعتبارات پرداختی (CR) برانگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها