نویسنده = علی چگنی
انگیزه‌ی دینی فتوحات مسلمانان در دوره ساسانی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 301-320

10.30510/psi.2022.279340.1630

علی چگنی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ فیض الله بوشاسب گوشه