نویسنده = محمدعلی راغبی
مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1747-1760

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه