نویسنده = علی صالحی فارسانی
بررسی عناصر کارآمدی دولت‌ها از منظرآموزه‌ها و حقوق عمومی اسلام

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 562-578

10.30510/psi.2022.291538.1863

ابوالقاسم ابراهیمی؛ حسین احمری؛ علی صالحی فارسانی