نویسنده = مسعود پورکیانی
شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت‌های مختلف

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 675-689

10.30510/psi.2022.292730.1904

روح اله جزینی درچه؛ علیرضا منظری توکلی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه