نویسنده = ناصر عباس زاده
مقوله‌های راهبردی مدیریت استعداد در مدارس: یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 7220-7238

10.30510/psi.2022.293005.1930

معصومه شریفی؛ ناصر عباس زاده؛ حمید شفیع زاده