نویسنده = اسماعیل شفیعی
آسیب شناسی سیاسی اجتماعی سرمایه گذاری مولددر ایران ۱۳۵۷-۱۳۹۸

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5010-5022

10.30510/psi.2022.334528.3279

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری


نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 983-997

10.30510/psi.2022.295274.2013

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری