نویسنده = لیلا حاجی قهرمانی
سیاستهای دولت جمهوری اسلامی نسبت به جایگاه زنان براساس مدل فزاینده بین سالهای(1384-1368)

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 975-998

10.30510/psi.2022.297271.2048

لیلا حاجی قهرمانی؛ بهمن کشاورز؛ حسن عیوض زاده؛ مهدی خوشخطی