نویسنده = سیدباقر میرعباسی
اعتراض ثالث به رأی داوری تجاری بین المللی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 829-838

10.30510/psi.2022.297657.2068

محمود عربلو؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی