نویسنده = رضا فهیمی
میتوس و لوگوس در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 581-600

10.30510/psi.2022.331206.3162

جمیله صارمی یاراحمدی؛ رضا فهیمی؛ رحیم طاهر


بررسی و تطبیق مضامین مناجات در ویس و رامین و خسرو و شیرین

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2965-2976

10.30510/psi.2022.290977.1834

الهام خلج؛ منیژه فلاحی؛ رضا فهیمی