نویسنده = معین صباحی گراغانی
مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 569-588

10.30510/psi.2022.332307.3225

معین صباحی گراغانی؛ زهره حسن زاده یزدی