نویسنده = جهانبخش رحمانی (نویسنده مسئول)
ارائه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2312-2330

10.30510/psi.2022.307226.2392

زهرا قانع؛ محمد حسین یار محمدیان؛ جهانبخش رحمانی


تبیین شاخص ها و برنامه های اجتماعی آموزش و پرورش ایران براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 363-372

10.30510/psi.2022.338093.3360

فاطمه مرادی؛ جهانبخش رحمانی (نویسنده مسئول)؛ محمد رضا شمشیری