نویسنده = عبد النعیم شهریاری
تاثیر تحول مفهوم حاکمیت بر گستره عملکرد دولت ها

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 599-612

10.30510/psi.2022.309033.2414

کرامت خلفی؛ یاسر روستایی؛ عبد النعیم شهریاری


نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 422-443

10.30510/psi.2022.327562.3041

مهرداد نوری؛ سید باقر میرعباسی؛ عبد النعیم شهریاری


بررسی تغییر روند قاعده سازی در حقوق بین الملل از حالت عرفی به قراردادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2131-2149

10.30510/psi.2022.326010.2994

مهرداد نوری؛ سید باقر میرعباسی؛ عبد النعیم شهریاری