نویسنده = اسماعیل حسن پور
رفتار شناسی رای دهندگان، مطالعه عوامل موثر بر استدلال سیاسی افراد از منظر علوم شناختی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5374-5390

10.30510/psi.2022.309198.2424

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمد حسین رنجبر