رفتار شناسی رای دهندگان، مطالعه عوامل موثر بر استدلال سیاسی افراد از منظر علوم شناختی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مدیریت، واحدتهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، واحدبندر عباس ، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران

10.30510/psi.2022.309198.2424

چکیده

مشارکت مردم بعنوان یک شاخص توسعه‌یافتگی سیاسی، برای دولت‌ها اهمیتی بیش از قبل یافته‌است. درعین‌حال بی‌تفاوتی‌‌ها به مشارکت سیاسی ، حکومت‌ها را با چالش روبرو کرده است. سیاستمدراران میخواهند با شناخت جامعه ، در آنها انگیزه حضور در فرآیندهای سیاسی را ایجاد کنند، تا هم جامعه حرکت دموکراتیک خود را ادامه دهد هم حزب یا جریان سیاسی‌ای را که به آن وابسته هستند، در انتخابات پیروز گردانند .سوال این است که میتوان الگوی استدلالی شناختی در تصمیم‌گیری سیاسی افراد را شناخت؟ روش پژوهش :در این پژوهش محققان با بررسی نظری و کاربرد علوم شناختی در بازاریابی سیاسی، با استفاده از روش دلفی با مصاحبه های عمیق با 28 متخصص علوم شناختی، علوم سیاسی و علم بازاریابی، عوامل موثر بر مدل استدلال سیاسی رای دهندگان را شناسایی کرده و تبیین کنند. یافته‌های پژوهش و پیشنهاد: محققان در نهایت مدل تصمیم گیری سیاسی را تدوین کرده اند و بر اساس یافته های خود به دولتها و سیاستمداران و احزاب سیاسی و پیشنهاد میکنند که از این مدل برای شناخت روش استدلال افراد استفاده و در تبلیغات سیاسی از این مدل استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها