نویسنده = حسن رفیع ریاحی
نقد و بررسی نظریه ممتیک دین اثر دکتر ریچارد داوکینز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1497-1509

10.30510/psi.2022.313852.2597

حسن رفیع ریاحی؛ ناصر محمدی؛ مهین رضائی