نویسنده = حمیدرضا فتحی
اسئثنائات اصل برابری در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 675-696

10.30510/psi.2022.316989.2704

حمیدرضا فتحی؛ لمیا رستمی تبریزی