کلیدواژه‌ها = هویت شهری
«نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 112-142

10.30510/psi.2019.109969

سید محمد مهدیزاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده