کلیدواژه‌ها = شرکت آب و فاضلاب
شناسایی مولفه های موثر بر اثربخشی سیاسی توسعه دولت الکترونیک در شرکت آب و فاضلاب استان تهران با روش دلفی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 133-151

10.30510/psi.2022.276817.1608

علیرضا اسلامبولچی؛ سید مجتبی حسینی؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی اصغری صارم