شناسایی مولفه های موثر بر اثربخشی سیاسی توسعه دولت الکترونیک در شرکت آب و فاضلاب استان تهران با روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

توسعه دولت الکترونیک در همه بخش های کشور و از تمامی ابعاد، لازم و اثر بخش است. یکی از ابعاد مهم، توسعه سیاسی است. هدف تحقیق حاضر شناسایی مولفه های موثر بر اثربخشی توسعه دولت الکترونیک در شرکت آب و فاضلاب استان تهران بوده است. جامعه آماری این تحقیق را تعداد مدیران حوزه فناوری اطلاعات شرکت آب وفاضلاب استان تهران با 13 شرکت زیر مجموعه که شامل 240 نفر هستند تشکیل می دهند.جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کورکران و روش تصادفی ساده طبقه ای استفاده شد که 148 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از پرسشنامه باز استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه بسته استفاده نمودیم. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از نظرات خبرگان استفاده شد و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ که نتایج نشان داد پایایی مورد تائید است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک دلفی و معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد که هفت مولفه در بعد ساختاری، رفتاری، محیطی، فرایندی، خروجی، پیامد و اثر بر اثر بخشی دولت الکترونیک تاثیر معنی دار دارند .

کلیدواژه‌ها