کلیدواژه‌ها = امر سیاسی
حاکمیت محدود به نتیجه؛ پیامدگرایی اخلاقی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1094-1119

10.30510/psi.2023.320896.2840

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری


نسبت امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 447-473

10.30510/psi.2022.327841.3052

جهان بخش ابراهیمی؛ محمدحسین زارعی؛ عرفان شمس