کلیدواژه‌ها = عباسیان
نقش ایرانیان در پیشرفت هنرِ موسیقی در دوره عباسیان(با رویکرد جایگاه اجتماعی موسیقی)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 552-564

10.30510/psi.2022.332162.3186

عبدالکریم رستمی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


جامعه شناسی سیاسی اقلیت مذهبی زرتشتی در عصر رضوی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

10.30510/psi.2021.240628.1206

شهربانو دلبری؛ الهه ضیائی؛ اردشیر اسدبیگی؛ سید حسین رئیس السادات