نقش ایرانیان در پیشرفت هنرِ موسیقی در دوره عباسیان(با رویکرد جایگاه اجتماعی موسیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین ، ایران

2 استادیار مدعو گروه معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین ، ایران

3 استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 استادیار گروه معارف، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.30510/psi.2022.332162.3186

چکیده

ایرانیان با آمیزش فرهنگ باستانی خود با اسلام در ایجاد تمدن اسلامی نقش موثری ایفا کرده اند.حضور ایرانیان در دستگاه خلافت دوره عباسی، بستری مناسب را برای پیشرفت و تکامل علم و ادب و هنر فراهم آورد. چنانکه مسلمانان وقتی از فتوحات، جنگ و درگیری رهایی یافتند و ثروت و قدرت رو به فزونی نهاد،گرایش به انواع هنر های زیبا در بین خلفـا، بزرگان و طبقات مختلف جامعه ی بغداد افزایش یافت.وسعت فتوحات عرب و آمیزشی که خواه ناخواه در اثنای کشورگشایی ها با ملل دیگر داشتند، افق هنر را به نظرشان گشوده تر کرد و آثار هنری تازه پدید آوردند که با مقـررات اسلام سازگار بود. در این میان هنر موسیقی به عنوان ابزاری مهم برای جلوه گر ساختن شکوه و اقتدار خلفای عباسی،جایگاه اجتماعی ویژه ای داشت. این مقاله درپی آن است کـه بـا روش تبیینی- تحلیلی‌، نقش ایرانیان در پیشرفت هنرِ موسیقی را در دوره عباسـی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها