کلیدواژه‌ها = جرایم اقتصادی
نظارت دادگاه ها بر عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6276-6308

10.30510/psi.2022.359487.3893

محمد پیرانی؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی


پیشگیری کیفری و غیرکیفری در حوزه جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1010-1025

10.30510/psi.2022.304677.2301

مرتضی رضایی؛ محمود قیوم زاده؛ حسین خسروی؛ امیر ملا محمدعلی


مبانی و اصول حاکم بر تفسیر قضایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 2951-2973

10.30510/psi.2023.383696.4255

حمیدرضا صادقیان؛ محمد مهدی برغی؛ سید مهدی منصوری