کلیدواژه‌ها = احکام
مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1747-1760

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه


سیر تکوین و تبیین مبانی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3328-3343

10.30510/psi.2022.357317.3860

داود اندرز؛ سودا نادری شیران؛ جواد واحدی زاده


کاربست مفهوم مخالف سنت نبوی در احادیث فقهی(بخش عبادات)

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2211-2223

10.30510/psi.2022.315506.2645

مصطفی محمدی؛ حسین صابری؛ محمدرضا کاظمی‌‌گلوردی