کلیدواژه‌ها = خیر
نقش نیروهای خیر وشر درکیهان شناسی وانسان شناسی تائوئیسم براساس تائوته چینگ

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3033-3056

10.30510/psi.2022.291104.1837

منصوره اسکندری؛ عبدالحسین طریقی؛ بهزاد سالکی


جامعه‌گرایی و اجتماعی بودن فضیلت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-42

10.30510/psi.2018.96110

احمد محقر؛ زهره علوی راد