کلیدواژه‌ها = تکنیک دلفی فازی
بررسی عوامل موثر بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای مبتنی بر رویکرد دلفی فازی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1921-1937

10.30510/psi.2022.292772.1910

سید فرهاد انوشه؛ حسن قدرتی قراآنی؛ حسین پناهیان؛ مهدی معدنچی زاج


بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در شرکت های بیمه

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401

10.30510/psi.2022.312323.2553

سید فرهاد انوشه؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین پناهیان؛ مهدی معدنچی زاج