کلیدواژه‌ها = ثبات مالی
مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2930-2943

10.30510/psi.2021.293101.1923

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده