مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ، گروه حقوق ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ) ، گروه حقوق ، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران(نویسنده مسئول)

3 ( عضو هیات علمی دانشگاه رجاء ) ، گروه حقوق ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

چکیده

مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت‌های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه‌های نسبتاً جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت می‌باشد. این سیاست‌ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت‌های فراوانی به آنها شده است. از این‌رو پژوهش حاضر که در صدد مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در انگلیس است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی مسئولیت مدنی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا؛ به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت اصلی پذیرفته در نظام حقوقی انگلیس است، ثانیا؛ قانون 1998 برای ثبات مالی، چارچوبی را در این زمینه در نظر گرفته است که سیاست مالی انگلیس اکنون بر اساس آن تنظیم شده است. بنابراین، این مقاله یک تحلیل نظام‌مند و زمان‌مند را در این دو مورد ارائه می‌نماید: 1) چگونه این قانون به خوبی الزامات قوانین مالی را از بعد نظری برآورده می‌سازد و 2) اینکه چگونه پیشرفت سیاست مالی در پرتو این قانون بصورت عملی محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها